از استرس کرونا ویروس پنیک زده بودم تا اینکه...

از استرس کرونا ویروس پنیک زده بودم تا اینکه...
من هم مثل خیلی شما ترسیدم، دارم دیوونه می‌شم ولی باید زندگی کنم.