ما رو خود کرونا نکشه، استرس‌اش می‌کشه.

ما رو خود کرونا نکشه، استرس‌اش می‌کشه.
با این بمبارون خبرهای بد، اگر کرونا نگیریم، قطعا با استرس از پا در میا...