قصه ترگمان: بدون رانت هم مگر می‌شود؟

قصه ترگمان: بدون رانت هم مگر می‌شود؟
جزییات هرآنچه در خصوص ۸ سال اجرای پروژه ترجمه‌ماشینی ترگمان نیاز است ب...