داکر چیست ؟ چه کاربردی دارد؟

داکر چیست ؟ چه کاربردی دارد؟
هدف اصلی داکر ساخت یه محیط ایزوله برای اپلیکیشن هاییه که داریم تا بهتر...