داکر volume

داکر volume
یه خصوصیتی که توی داکر وجود داره اینه که اگر شما توی یک container یک...