راه اندازی اولین container

راه اندازی اولین container
قبل از اینکه بخوام در مورد دستورات صحبت کنم یه توضیح ساده در مورد imag...