داکر images

داکر images
توضیحات اولیه images توی پست قبلی برای راه اندازی کانتینر داده شده در...