راه اندازی private registry در داکر

راه اندازی private registry در داکر
مشکل بزرگی که استفاده از داکر برای ما ایرانی ها داره تحریمه. ما اجازه...